ORGANIZĀCIJAS

Aegee ir studentu organizācija, kas atbalsta Eiropas jauniešu sadarbību, aktīvu komunikāciju un savstarpēju integrāciju. Tā kā AEGEE ir nevalstiska, politiski neatkarīga un bezpeļņas organizācija, tā ir atvērta jebkuram jaunietim vai studentam neatkarīgi no studiju jomas. 
AFS Latvija” Jauniešu apmaiņas programmas” biedrība pārstāv asociācijas AFS Intercultural Programs, Inc., kas ir sabiedriska, starptautiska, bezpeļņas organizācija un veicina starpkultūru sakarus ar studentu, dažādu profesiju pārstāvju un ģimeņu apmaiņas programmu palīdzību visā pasaulē.
   Organizācijas darbība balstīta uz tās definētajām vērtībām, kas galvenokārt tiecas uz katra jaunieša individuālās izaugsmes veicināšanu, kā arī populaizē ilgtspējīgu attīstību un starpkultūru dialogu. 
AIESEC Riga ir lielākā AIESEC pārstāvniecība Latvijā.
   Jauniešu organizācija Avantis jau kopš 2002.gada realizē dažādus projektus, kas jauniešu vidū popularizē interesantus un noderīgus brīvā laika pavadīšanas veidus, aicinot jauniešus nodarboties ar radošām un sportiskām aktivitātēm. Populārākie projekti: ZZ Čempionāts, izglītojošā iniciatīva "Young Media Sharks, jauniešu žurnāls "Izvēlies", "Tici sev, Latvija!", "Ekstrēma vasaras tūre", "Converse Sk8attack" u.c.
   BEST-Riga ir Eiropas studentu organizācijas Board of European Students of Technology (BEST) lokālā grupa Rīgā. 
Organizācijas mērķis ir nodrošināt komunikācijas, sadarbības un apmaiņas iespējas starp tehnisko zinātņu studentiem visā Eiropā un piedāvāt tiem kvalitatīvas un augstas klases izaugsmes iespējas, kā arī veicināt dažāda veida sadarbību.
   Latvijas Mazpulki ir viena no aktīvākajām bērnu un jauniešu sabiedriskajām organizācijām, kas jau 22 gadus darbojas galvenokārt Latvijas laukos. Latvijā darbojas 115 mazpulki, kuros apvienojušies aptuveni 1500 dalībnieki. Mazpulki, kā sabiedriskā labuma organizācija, realizējot savu galveno mērķi – audzināšanu darbam, dod būtisku ieguldījumu bērnu un jaunatnes neformālajā izglītībā un brīvā laika organizēšanā.
Piedzīvojuma Gars nodarbojas ar pieredzes un piedzīvojumu izglītības popularizēšanu un attīstīšanu Latvijā. Organizējot dažādus pasākumus, piemēram, laivu braucieni, pārgājieni, tematiskās dienas, ekskursijas, piedzīvojumu sacensības un apmācības, Latvijas sabiedrībā tiek popularizēta āra dzīve un personīgā izaugsme caur piedzīvojumu. Organizācija arī nodarbojas dažādu vadības un personības attīstības treniņu veidošanu un vadīšanu, vadoties pēc savām metodēm un pieredzes.
Biedrība apvieno pārsvarā mazāktautību jauniešus.

Biedrības svarīgākie mērķi ir:
jauniešu iepazīstināšana ar cilvēktiesībām, demokrātijas un iecietības principiem;
jaunatnes iesaistīšana aktīvā sabiedriskā dzīvē;
līdera sabiedriskā darba īpašību un iemaņu attīstīšana.

„Give and Get" ir vieta, kur:
domā par došanu, nevis ņemšanu;
satiekas radošie un prasmīgie, draudzīgie un priecīgie;
savā pieredzē un prasmēs dalās sava sirdsdarba darītāji;

Give & Get vērtības:

Dari to, ko tu mīli;
Māju sajūta;
Dažādu kultūru izglītjošā un sociālā sadarbība un sinerģija;
Latviskā dzīvesziņa;
Mēs ticam - gan darīt, gan atpūsties var s a v ā d ā k !


 AWARD ir starptautiska jauniešu pašizaugsmes programma, kas palīdz jauniešiem atklāt savus talantus un pilnveidoties dažādās jomās.
Programmas ideja – atbilstoši savām spējām jaunietis sastāda savu individuālo programmu, kas sastāv no 4 jomām:
•Jaunas prasmes;
•Labais darbs;
•Fiziskās aktivitātes;
•Piedzīvojumu pārgājiens jeb ekspedīcija.
   Mēs strādājam ar jauniešiem, kuriem ir vēlme veltīt laiku sevis attīstīšanai, kuri ir gatavi strādāt pie jaunu profesionālo iemaņu iegūšanas un savu sociālo prasmju attīstīšanas, kā arī ir pietiekami nobrieduši, lai runātu par savām vērtībām un uzskatiem, darba un personīgās dzīves līdzsvaru.
   
 

 JASMA (Jaunatnes attīstības un sadarbības multikulturālā apvienība)

Mūsu misija

Attīstīt jauniešu potenciālu, piedāvājot iespēju saņemt nepieciešamas zināšanas, iemaņas un prasmes, lai veiksmīgi piedalīties visos sabiedriskajos procesos, kā arī īstenot savas idejas citu jauniešu un visas sabiedrības labā.

Mūsu mērķis
Vispusīga informatīva, izglītojoša un cita atbalsta sniegšana jauniešiem, kā arī jauniešu audzināšana demokrātijas un iecietības garā, neatkarīgi no viņu izcelsmes, nacionālās, etniskas, sociālas vai dzimumu piederības.

   Organizācija ir aktīvs Latvijas Jaunatnes padomes biedrs. JV ir arī starptautiskas asociācijas IFM-SEI biedrs, kuras galvenās vērtības ir demokrātija, tolerance, līdztiesība, sadarbība un draudzība kā galvenie pamatprincipi harmoniskas sabiedrības veidošanai. 
 
   Mūsu mērķis ir popularizēt Eiropas vienotības ideju un tādas vērtības kā demokrātija, vienlīdzība un cilvēktiesības.
Organizācijā darbojas brīvprātīgi jaunieši, kas īsteno savas idejas dažādos projektos.
Mēs veidojam seminārus, konferences, diskusijas, konkursus, tematiskos tējas vakarus un citus pasākumus, kas parasti notiek pēc neformālās izglītības principiem.
   Biedrība “Latgolys Studentu centrs” (LgSC) apvieno radošus un aktīvus jauniešus, kuriem ir svarīgi apzināties savas latgaliskās saknes un lepoties ar tām. LgSC mērķis ir piedāvāt studentiem brīvo laiku pavadīt latgaliskā gaisotnē, kopā izklaidējoties un veidojot projektus, kuri popularizē latgaliešu valodu, Latgales kultūru un vēsturi.
Kūpā jautruok – pīsavīnoj myusim!
Mūsu mērķis ir panākt, lai cilvēki saprastu, ka seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumi ir tikpat būtiski, cik izglītība un veselība vispār. Mēs strādājam, lai tiktu īstenotas katra indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju.
 
LJP - Latvijas Jaunatnes padome ir 1992.gadā Latvijā dibināta jaunatnes organizāciju apvienība.

MISIJA

Jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana un interešu pārstāvēšana, sekmējot jaunatnes organizāciju nozīmību, veicinot to attīstību, sadarbību un iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos, lai nodrošinātu demokrātiskas sabiedrības veidošanu Latvijā.

„Tellus" ir brīvprātīgu jauniešu organizācija, kuras galvenā darbības joma ir neformālā izglītība. „Tellus" divas galvenās darbības sfēras ir Eiropas Jauniešu Parlaments un treniņsemināru organizēšana. 

Treniņos jaunieši iemācās publiskās uzstāšanās prasmi, iemācās ne tikai runāt, bet arī klausīties un precīzi argumentēt savu nostāju. Debates trenē arī laika izjūtu un spēju pateikt svarīgāko, pieradina ātri un pareizi reaģēt uz negaidītiem pavērsieniem, arī saskatīt būtiskākās idejas, vērtības un argumentus. Debatētāji prot domāt un runāt strukturēti, prot saskatīt argumentus arī pretējā pusē. Bez tam debatēšana ievērojami paplašina redzesloku.

   Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ) ir Latvijas Sarkanā Krusta jauniešu organizācija, kas strādā tieši jaunatnes mērķauditorijai.

LSKJ ir viena no lielākajām jaunatnes apvienībām Latvijā, 2011.gadā LSKJ bija iesaistījušies 1700 bērni un jaunieši no visas Latvijas.

LSKJ, atbilstoši 2012.gada darba plānam, ir 5 darbības programmas, kuras tiek īstenotas 17 nodaļās visā Latvijas teritorijā.

   Organizācijas darbību veido 3 galvenie virzieni:
1) sociālās integrācijas pasākumu organizēšana;
3) atbalsts veselības problēmu risināšanā;
3) primārās palīdzības sniegšana sadzīves jautājumos (pārtika, saimniecības lietas, mēbeles u.c.).
"Piepildīto sapņu istaba" iecere ir nodrošināt jauniešiem ar ierobežotu pieeju kvalitatīvai izglītībai un jaunajiem darba meklētājiem iespēju iesaistīties sociālās, vides, kultūras un mākslas aktivitātēs, apgūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes, talantus un padarīt savus sapņus par realitāti. Mūsu sirdij tuvākās tēmas ir sociālā uzņēmējdarbība, radošums un sociālie mediji sociāli svarīgu mērķu sasniegšanai.
Organizācija darbojas Rīgā un reģionos ar dažādām mērķa grupām. Organizācija darbojās visās jauniešu personības attīstībai svarīgajās jomās. Tiek pievērsta uzmanība, lai jaunieši apgūtu pašpalīdzības prasmes savai attīstībai, izglītībai un informētībai. Organizācijā aktīvi un radoši darbojās brīvprātīgie vecumā no 15 līdz 25 gadiem un jaunatnes atbalsta personas vecumā no 26 gadiem. 
Biedrība “RED - Radošu Efektu Darbnīca” (RED) ir atvērta ikvienam uzņēmīgam, radošam, izpalīdzīgam, darboties un augt gribošam jaunietim, kurš ir gatavs izaicinājumam un vēlas padarīt Latviju zinošāku, prasmīgāku, priecīgāku, izpalīdzīgāku jeb vienkārši lielisku vietu, kur dzīvot, augt un būt laimīgam.
Rīgas 66. skautu un gaidu vienība darbojas LSGCO (Latvijas skautu un gaidu centrālajā organizācija) sastāvā, kas ir gan vispasaules skautu, gan vispasaules gaidu organizāciju biedre.
Rīgas 66. skautu un gaidu vienība darbojas Rīgā, Latgales priekšpilsētā, jauniešu centrā "Kaņieris".
Mēs sevi raksturojam kā uzņēmīgu, aktīvu un idejām pilnu jauniešu kopu, kas īsteno savas idejas un ar vislielāko atdevi cīnās ar jauniešu pasivitāti, cenšoties panākt, lai arī jaunieši sajustos kā pilnvērtīga un lemt spējīga sabiedrības daļa. Esam Rīgas skolēnu pašpārvalžu konsultatīvā padome, kā arī darbojamies, lai skolēnu viedoklis tiktu sadzirdēts lemtspējīgās institūcijās.
 
   Migrash - kultūras un izglītības kopiena, kas tika izveidota 2009.gadā. Mūsu mērķis bija izveidot platformu ebreju jaunatnes aktivai darbībai. Tā kā daudz kas ir savstarpēji saistīts sabiedrībā kuru mēs veidojam, mēs sākām strādāt ar bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kā arī viņu vecākiem.
   Art Expansion — projekts tiem, kuriem patīk māksla.
Art Expansion — проект для тех, кто любит искусство.

...because art is for everyone who loves it.

Dažādu žanru amatieru teātra, deju un citu mākslas formu aktivitāšu atbalstīšana un popularizēšana.
Neformālās izglītības aktivitāšu organizēšana bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem.
Bērnu, jauniešu un pieaugušo intelektuālā un radošā attīstība.
Dot iespēju visiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un izglītības nodarboties ar mākslu un papildināt savas zināšanas caur neformālās izglītības aktivitātēm.

In 2012 Young Folks LV was organized as informal youth group and since July 2014 we have been the official youth organisation with a target audience of 13-18 years old youngsters. We are the modern, active and open-minded young people from Riga, the capital of Latvia. We like travelling, live music, art, dance, sport, reading and communication! Now we have about 50 participants in our organisation, but we are growing fast!
Slackline Latvijā. Trenniņi, pasākumi un trakas lietas!
  IBI Fitness Latvia – fizisko aktivitāšu sistēma personības ilgtspējīgai attīstībai!