Lietošanas noteikumi

Lūdzu uzcienā sevi ar kaut ko garšīgu un rūpīgi izlasi Kopnīcas lietošanas noteikumus zemāk. Tas ir svarīgi!

 1. Interneta vietne www.kopnica.lv ir Rīgas jauniešu centra "Kaņieris" mājaslapa, kura ietver informāciju par aktualitātēm, telpu reģistrācijas iespēju un reģistrācijas iespēju dalībai jauniešu centra "Kaņieris" pasākumos. Interneta vietne ir paredzēta ikvienam Rīgas jaunietim līdzdalībai Rīgas jaunatnes organizāciju darbā un jaunatnes organizācijām savu aktivitāšu plānošanai Rīgas jauniešu centrā "Kaņieris".  www.kopnica.lv darbību organizē un koordinē Rīgas jauniešu centrs "Kaņieris", kuru finansē Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas pārrobežu sadarbībai projekts "Youth Space".
 2. Interneta vietnes www.kopnica.lv lietošanas noteikumi ir saistoši katram www.kopnica.lv lietotājam.
 3. Interneta vietne www.kopnica.lv ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas www.kopnica.lv.
 4. Interneta vietnes www.kopnica.lv  lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.
 5. Katram interneta vietnes www.kopnica.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos lietošanas noteikumus, lai savlaicīgi uzzinātu par tajos veiktajām izmaiņām.
 6. Lai interneta vietnē www.kopnica.lv reģistrētu savu dalību pasākumam, ir jāaizpilda reģistrācijas forma, norādot patiesu un atbilstīgu informāciju par sevikā par dalībnieku. Saņemot jauniešu centra "Kaņieris" apstiprinājumu e-pastā par dalības reģistrēšanu pasākumā, lietotājs uzņemas atbildību par līdzdalību pasākumā un par visām citām darbībām, kas ar to saistītas.
 7. Lai interneta vietnē www.kopnica.lv rezervētu telpu jaunatnes organizācijas vai jauniešu domubiedru kopu aktivitātēm jauniešu centrā "Kaņieris", ir jāaizpilda telpu rezervēšanas forma, norādot patiesu un atbilstīgu informāciju par sevi kā par pasākuma pieteicēju. Saņemot jauniešu centra "Kaņieris" apstiprinājumu e-pastā par telpas rezervāciju, pieteicējs uzņemas atbildību par rezervētās telpas izmantošanu atbilstoši pieteikumā norādītajam mērķim un par visu tehnisko palīglīdzekļu saudzīgu un videi draudzīgu izmantošanu, kā arī par visām citām darbībām, kas saistītas ar jauniešu centra "Kaņieris" resursu lietojumu. Lietotājam ir pienākums sniegt jauniešu centram "Kaņieris" visu pieprasīto informāciju par telpās plānotajām norisēm un dalībniekiem, kā arī jebkurā citā veidā sadarboties ar jauiešu centra "Kaņieris" personālu.
 8. Interneta vietne www.kopnica.lv apņemas neizpaust lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja informāciju pieprasa valsts tiesībsargājošajās iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 9. Ja interneta vietnes www.kopnica.lv lietotājs veic darbības, kas ir pretrunā ar šiem interneta vietnes lietošanas noteikumiem, jauniešu centra "Kaņieris" personālam ir tiesības pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst interneta vietnē www.kopnica.lv reģistrētos pasākumus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju interneta vietnei www.kopnica.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 10. Interneta vietne www.kopnica.lv nav atbildīga par jebkāda veida zaudējumiem, kuri interneta vietnes www.kopnica.lv lietotājam ir radušies saistībā ar interneta vietnes un tajā pieejamo pakalpojumu lietošanu.
 11. Interneta vietne www.kopnica.lv ir tiesīga informēt  lietotājus par dažāda veida ar interneta vietni, Rīgas jauniešu centru "Kaņieris", pārrobežu sadarbības projektu "Youth Space" vai ar jaunatnes nozarē iesaistīto partneru saistītām aktualitātēm, izvietojot informāciju interneta vietnē vai nosūtot to uz www.kopnica.lv lietotāju e-pastiem.
 12. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.kopnica.lv pieder Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam saskaņā ar Creative Commons Share Alike, Non Commercial Use principiem. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiks saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī būs pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir radīti www.kopnica.lv.
 13. Visas domstarpības un strīdus, kas radīsies starp interneta vietni www.kopnica.lv un tās lietotāju, risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās pārrunu ceļā netiks panākta, strīdu risinās Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.