Atpakaļ
Atbildes uz jautājumiem par projektu konkursu jaunatnes organizācijām

27.10.2011

Publicējam atbildes uz jautājumiem, kurus esam saņēmuši par projektu konkursu jaunatnes organizācijām.

1. Vai projekts var būt par konkrētu tēmu, piemēram, apmācības par ekoloģijas jautājumiem?
Jā, šāds projekts drīkst būt, jo īpaši, ja tas saistīts ar organizācijas mērķiem un darbību, jo projektu konkursa mērķis ir sekmēt organizāciju kapacitāti sfērā, kurā tā darbojas.


2. Vai projekta pieteikumā drīkst būt divas tematiskās grupas?
Projekts var aptvert vairākas no prioritātēm, bet organizācijai atbilstoši konkursa nolikumam ir jāatzīmē viena prioritāte – tā, kura ir galvenā.


3. Vai nolikuma 10.punktā tematiskās grupas sakārtotas pēc prioritātēm?
Konkursa izpratnē visas piedāvātās tēmas ir vienādi nozīmīgas, līdz ar to arī vienādi prioritāras.


4. Kādus partnerus drīkst pieaicināt?
Projektā var pieaicināt partnerus, kuru mērķi un darbība saskan ar organizācijas un projekta mērķiem, kā arī nav pretrunā ar „Youth Space” vērtībām.


5. Kāds ir procentuālais finansējuma dalījums?
Projektam piešķirtā finansējuma izmaksas kārtība un procentuālais sadalījums ir noteikts nolikuma VII sadaļā.


6. Vai projektā ir atļauta telpu īre aktivitāšu rīkošanai?
Nolikuma 14.punkts nosaka, ka Projekta aktivitātēm, kas paredzētas kā teorētiskas apmācības vai semināri, jānorisinās Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” telpās, Rīgā, Kaņiera ielā 15, centra darba laikā (darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.19:00). Līdz ar to citu telpu noma šādām aktivitātēm uzskatāma par neattiecināmām izmaksām.


7. Kādas iespējas pasākumiem notikt ārpus „Kaņiera” telpām?
Izņemot aktivitātes, kuru konkrētā norises vieta noteikta nolikuma 14.punktā, visām atbalstīto projektu aktivitātēm jānorisinās Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.


8. Cik projekti maksimums var tik apstiprināti vienai organizācijai?
Nolikuma 19.pants nosaka, ka Konkursa ietvaros Pretendentam ir tiesības saņemt finansējumu ne vairāk kā viena mazā projekta (šā nolikuma 26.1. punkts) un viena lielā projekta (šā nolikuma 26.2. punkts) īstenošanai.

 
9. Vai ir jābūt pievienotām fotogrāfijām?
Projekta pieteikumā var būt pievietota informācija, kas palīdz ekspertiem veikt pieteikuma izvērtēšanu, bet iesniedzot projekta gala atskaites fotogrāfijas un cita informācija, kas raksturo projekta mērķu sasniegšanu ir jāpievieno obligāti.


10. Kas pievienojams atskaitē?
Atskaišu forma ir noteikta nolikumā un tai papildus var pievietot informāciju/materiālus, kas palīdz novērtēt realizētās aktivitātes un to, vai ir sasniegti plānotie rezultāti.


11. Vai konkursa ietvaros var tikt atbalstīts vienreizējs pasākums?
Jā, var būt vienreizējs pasākums. Tādi pasākumi atbilst nolikuma 26.1. punktam (mazo projektu grupa).


12. Vai projektā var paredzēt turpinājuma aktivitātes reģionos?
Visām aktivitātēm, kas tiek īstenotas konkursa ietvaros atbalstītajos projektos, jānorisinās tikai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.


13. Kur jāiesniedz projekta pieteikums?
Projektu iesniegšanas kārtību un laiku nosaka nolikuma 20.punkts un tā apakšpunkti.


14. Kam sūtīt radušos jautājumus?
Jautājumus par konkursu un pieteikumu aizpildīšanu aicinām sūtīt uz e-pastu Rinalds.Rudzitis@riga.lv


15. Pēc kādiem parametriem savā starpā konkurē konkursam pieteiktie projekti?
Projekti konkurē pēc to kvalitātes.


16. Ar kuru datumu sākas/noslēdzas projekts?
Nolikuma 13.punkts nosaka agrāko datumu, ar kuru projekts var sākties, un datumu, līdz kuram visām projekta aktivitātēm ir jānoslēdzas.


17. Kas ir 5% līdzfinansējuma?
Organizācijai projektu realizēšanai jānodrošina vismaz 5% līdzfinansējums no kopējās projekta budžeta summas. Līdzfinansējumam jābūt naudas formā.

 

18. Vai projekta iesniegšanas brīdī organizācijai jāpierāda 5% līdzfinansējuma esamību organizācijas rīcībā?
Organizācijai 5% līdzfinansējuma izlietojums būs jāuzrāda, iesniedzot gala atskaiti.


19. Kāds ir projektu pieteikumu iesniegšanas datums?
Projektu konkursa nolikumā (24.punkts) noteikts, ka pieteikumu iesniegšanas datums ir 15 darba dienas pēc paziņojuma publicēšanas par Konkursa izsludināšanu. Izsludināšanas datums ir 17.10.2011.


20. Kad tiks izskatīti pieteikumi?
Komisija izvērtēšanu veic un lēmumu pieņem 15 darba dienu laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Nolikuma VI daļa nosaka pieteikumu izvērtēšanas kārtību.


21. Kas var pieteikties projektu konkursā?
Projektu konkursā var pieteikties organizācijas, kuras atbilst Jaunatnes likuma 6.pantam.


22. Vai PVN konkursā uzskatāms par attiecināmām izmaksām?
Ja organizācija nav iekļauta PVN maksātāju reģistrā, tās gadījumā par projekta izdevumiem samaksātais PVN uzskatāms par attiecināmām izmaksām.


23. Vai finansējumu var saņemt tikai Rīgas organizācijas?
Jā, projektu konkursā finansējumu var saņemt organizācijas, kuras darbojas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.


24. Kādi tehniskie resursi organizācijām pieejami RJC „Kaņieris”?
Aktivitāšu rīkošanai RJC „Kaņieris” organizācijām piedāvā šādus resursus:

Resurss Pieejamais daudzums
Telpas „Tikšanās telpa”, „Gudrību krātuve”, „Jauniešu birojs” un „Omulīgā telpa”
Aktu zāle Rezervējot vismaz mēnesi iepriekš
Tāfele 2 gab.
Projektors  Tikai Gudrību krātuvē
Laminators Līdz A3 izmēram
 Iesiešanas mašīna (ar spirāli) Līdz A4 izmēram
Virve Static 10mm 30m x 3gab
Cilpas 8 gab.
 Palīgvirve 8mm 30m
Karabīnes 6 gab.
Nolaišanās ierīce GriGri2 1 gab.
Trīsis Fixe 1 gab.
Virves saspiedējs 1 gab.
Tenisa bumbiņas 40 gab.
Lego 3 gab. (iepakojumi)

 

25. Vai ir iespējams iesniegt kā ciklu apmācību kalendāru, kurā ir 4 dažādas apmācības brīvprātīgajiem?
Projektu konkurss paredz, ka organizācija savas kapacitātes stiprināšanai var iesniegt projektu pieteikumus par aktivitāšu cikla organizēšanu.


26. „Parasti šīs apmācības rīkojam viesu namā, 2-3 dienu garumā. Pa dienu ir teorētiskās apmācības un semināri, bet, lai veiksmīgāk radītu komandas garu un neformālu gaisotni, kas saliedē ir nepieciešama bez semināra telpām arī cita atmosfēra - vakara aktivitātēm. Vai šāds koncepts ar viesu namu Rīgas rajonā ir atbalstāms? Vai visam ir jānotiek tikai "Kaņiera" telpās?”
Nolikuma 14.punkts nosaka, ka Projekta aktivitātēm, kas paredzētas kā teorētiskas apmācības vai semināri, jānorisinās Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” telpās, Rīgā, Kaņiera ielā 15, centra darba laikā (darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.19:00).


27. Vai seminārus drīkst apmeklēt arī jaunieši no citiem Latvijas rajoniem? (Parasti ir ap 10% no citām vietām.)
Nolikuma 8. un 15.punkts nosaka, ka projektu dalībnieki/labuma guvēji var būt jaunieši (personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem), kas dzīvo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai mācās kādā no Rīgas pilsētas izglītības iestādēm.


28. Vai ir jāiesniedz arī VID izziņa par nodokļu parādiem (ne-parādiem)?
Konkursa nolikumā šī prasība nav ietverta. Nodokļu parādu neesamību organizācija apliecina, parakstot un pieteikumam pievienojot speciālu apliecinājumu (nolikuma 3.pielikums).

 

Atpakaļ